Semalt bilen mazmun boşlugynyň derňewini geçirmekMazmun boşlugynyň derňewiniň nämedigini we bu meselede nädip barýandygymyzy köplenç soraýarlar. Dogrusy, bu makalada bu soraglaryň hemmesine jogap bereris. Ilki bilen, mazmun boşlugynyň derňewi möhümdir, sebäbi bu degişli müşderilerimiz üçin SEO strategiýalarymyzda ýitiren mümkinçiliklerimizi kesgitlemäge kömek edýär. Bu boşluklary seljermek bilen, müşderilerimiz hemişe iň gowy SEO hyzmatlary bilen öwüner ýaly bu strategiýalary üýtgedip we kämilleşdirip bileris.

Özüňize berýän bir soragymyz, Semalt web sahypasynda näme ýazmalydygyny nädip bilýär. Dogrusy, bu Semaltyň öz sahypasynda ýazýan mazmunyna ýa-da müşderilerimiz üçin ýazýan mazmunymyza degişli bolup biler. Her niçigem bolsa, käbir syr ýaly bolup görünýär, esasanam SEO bilen baglanyşykly köp möhüm meseläni ara alyp maslahatlaşýandygymyz üçin.

Dogry mowzuklary tapmagyň bir usuly, SEO açar söz gözlegidir. Bu, adatça, web sahypaňyza okyjylary özüne çekjek iň möhüm meseleleri çözmekde uzak ýol geçýär. Sometimesöne kämahal web sahypaňyza laýyk mazmun tapmak üçin pikir edýärsiňizmi? Beýleki girdejili SEO mümkinçiliklerinden mahrum bolsaňyz nätjek?

Mazmun boşlugyny derňemek, mazmun strategiýasyndaky bu "boşluklary" tapmagyň akylly usulydyr. Bu, has köp traffigi çekmek üçin ulanmagyň täze usullaryny we strategiki mazmun ideýalaryny tapmaga kömek edýär. Şeýle hem, has köp basmagy öwürip, diňleýjilere has baý mazmun hödürleýäris.

Bu ýerde, mazmun boşlugyny seljerip, mazmun strategiýasyny nädip barlaýandygymyzy we umumy web sahypaňyzyň SEO-ny gowulandyrýandygymyzy düşündireris.

Mazmun boşlugynyň derňewi näme?

Mazmun boşlugynyň derňewi, bir web sahypasyny barlap, mazmunyndaky bar bolan deşikleri ýa-da boşluklary tapanymyzda. Bu amalyň dowamynda, maksatly diňleýjileriň öwrüliş huni bilen belli bir tapgyra laýyk bolup bilýän we ýitirilen mazmun böleklerini kesgitleýäris.

Mazmunyňyzy basýarys, basmagy müşderilere öwürmekde möhüm ähmiýete eýe bolan gymmatly baýlyklaryňyzy ýitirip bilersiňiz. Mazmun boşlugyny derňemek prosesinde, web sahypaňyzyň häzirki mazmuny bilen peýdalanmaýan täze açar söz mümkinçiliklerini tapmagymyz hem adaty zat.

Mazmun boşlugynyň derňewi geçirilende, siziň barlagyňyzy geçirýäris:
 • Web sahypalary
 • Blog makalalary
 • Sosial mediýanyň mazmuny
 • Giriş sahypalary
 • Göçürip alyp bolýan kitaplar we kitaplar
 • Mazmun görnüşindäki beýleki emläkler
Müşderileriň ýitmegine sebäp bolýan mazmunyňyzdaky deşikleri tapmak üçin bu derňewi geçirmek zerurdyr diýip hasaplaýarys. Gözegçilik tamamlanandan soň, bu deşikleri dolduryp, basmagyň müşderilere öwrülmegini aňsatlaşdyryp bileris, bu hökman müşderilerimiziň ýüzüne ýylgyryş döreder.

Mazmunyňyzy alyjynyň syýahatyna düzmek

Muny eşitmek islemezligiňiz mümkin; Şeýle-de bolsa, web sahypaňyza gelýänleriň hemmesi önümleriňizi satyn almaga taýyn däl. Bu myhmanlar köplenç maglumat gözleýärler we iň oňat söwda çözgüdini tapmak üçin ýygnan maglumatlaryny saýlamalaryny we bahalaryny deňeşdirmek üçin ulanarlar.

Web sahypaňyzy dolandyryjylar we mazmun döredijiler hökmünde biziň maksadymyz, alyjynyň syýahatynyň her bir basgançagy üçin, meseläni bilmek, çözgüt tapmak ýa-da müşderiniň satyn almak kararyny berýän iň soňky tapgyry üçin mazmun döretmekdir. .

Köp Brendler, maksatly diňleýjilerini çekmek üçin blog ýazgylary görnüşinde maglumat mazmuny döretmek üçin ajaýyp strategiýalary işläp düzdüler. Şeýle hem, bu myhmanlary alyjylara öwürmek işini ýerine ýetirýän ajaýyp "pul" sahypalary bar. Şeýle-de bolsa, boşluk bar. Markalaryň köpüsi, käbir myhmanlaryň henizem dürli wariantlary göz öňünde tutýandyklaryny we olara kömek etjek mazmuny ýokdugy sebäpli, çatryklardan düşüp bilerler.

Mazmun boşlugynyň derňewini geçirenimizde, ilki bilen web sahypasynda müşderiniň syýahatynyň dürli döwürleri üçin mazmunyň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitleýäris.
 • Habarlylyk tapgyry
Bu sahypa, maksatly diňleýjileriň ýüzbe-ýüz bolýan meselesi bilen gönüden-göni baglanyşykly açar sözleri nyşana alýar. Bu sahypalardaky mazmun bu meseleleriň çözgüdini hödürleýär we meseläniň manysy we ony nädip çözüp boljakdygymyz barada gymmatly maglumatlary hödürleýär. Habarlylyk sahypalary möhümdir, ýöne okyjylary derrew müşderä öwürmeýär.
 • Serediş tapgyry
Bu ýere gelýänleriň öz meseleleriniň dürli çözgütlerini deňeşdirýän ýeri. Bu ýerde, "Iň gowusy", "Gollanma" ýa-da "Nädip" düşündirişleri bar makalalary göz öňünde tutýarlar. Okyjylaryňyzy bu etapda saklamak üçin hyzmatlaryňyzy we önümleriňizi bäsdeşlik bilen deňeşdirýän we näme üçin has gowy wariantdygyňyzy görkezýän mazmun döredýäris. Ora-da markaňyzyň köp çözgütleriň biridigini görkezýän mazmun döredip bileris.
 • Karar etaby
Bu, diňleýjileriňizi satyn almak kararyna gelmäge ynandyrýan nokat. Bu sahypalar, satuw sahypalary, hyzmat sahypalary we ş.m. ýaly zatlardyr, bir myhman sizi satyn almazdan ýa-da habarlaşmazdan ozal iň soňky duralga bolup hyzmat edýär. Bu sahypalar, markaňyzy habardar etmekden we mazmundan has köp tanatmak üçin ýasaldy.
 • Üstünlik mazmuny
Bular alyjynyň önümlerinden we hyzmatlaryndan garaşylýan netijäni aljakdygyna ynandyrmak üçin mazmun döredilen alyjynyň syýahatynyň soňky tapgyrlarydyr. Bular, minnetdarlyk sahypasy ýa-da alyjylary goldaw toparyna ýa-da stola birikdirýän, önümi ýa-da hyzmatlary nädip ulanmalydygy barada kömek berjek e-poçta abunalygy bolup biler. Ora-da müşderiniň synlaryny ýa-da teswirlerini soraýan sahypa bolup biler.

Mazmun boşlugynyň derňewini geçirmek üçin 4 ädim

Mazmun boşlugyny derňemek, nämäniň ýoklugyny görmek üçin diňe ýazgylaryň üsti bilen däl. Mazmunyňyzdaky boşluklary tapmak we bu deşikleri doldurmak üçin degişli mazmun düzmek üçin ädimme-ädim öz içine alýar.

Ine, muny nädip edýäris:

Alyjylaryň syýahatyny kartalaşdyrmak

Bu ýerde, "A nokatdan B nokadyna çenli maksatly diňleýjileriň haýsy ädimleri ätmegine garaşýarys?" Diýen bir esasy soraga jogap berýäris. Maksatly diňleýjileriň bolup biläýjek esasy soraglaryny, göz öňünde tutup biljek dürli wariantlaryny, satyn almazdan ozal görmek isleýän zatlaryny, haýsy çärä çagyryljakdygyny we başga-da köp zatlary taýýarlamak üçin wagt sarp edýäris.

Bu etapdaky maksadymyz, hyzmatlaryna we önümlerine esaslanýan her bir iş üçin tomaşaçylaryň syýahatyny kartalaşdyrmak.

Bazar gözleglerini geçirmek

Tomaşaçylaryňyzyň näme isleýändigini bilmegiň iň gowy usullaryndan biri, olardan soramakdyr. Bazar gözlegini geçirmek, diňleýjilerden gönüden-göni öwrenmäge we olaryň iň möhüm soraglaryny, isleglerini, zerurlyklaryny, maksatlaryny we ş.m-lerini anyklamaga kömek edýär.; Bu anketadan alnan seslenmeleri has gowy web sahypasynyň mazmun strategiýalaryny ösdürmek üçin ulanýarys.

Munuň üçin ulanyp boljak gurallaryň biri “Google Forms”. Bu, maksatly diňleýjilere iberip boljak ýönekeý we anonim anketany döretmek üçin ulanylyp bilner. Industrieshli pudaklarda umumy bolan käbir soraglar:
 • Belli bir önüm ýa-da hyzmat hakda aladalaryňyz näme?
 • Önüm ýa-da hyzmat bilen baglanyşykly iň köp näme bilen göreşýärsiňiz?
 • Önümi ýa-da hyzmaty gowulandyrmak üçin başga näme edip bolar diýip pikir edýärsiňiz?
 • Haýsy önümleri ýa-da hyzmatlary satyn almak baradaky kararyňyza täsir edýän faktorlar haýsylar?
Anketalarymyzdan alnan jogap, web sahypasynda durmuşa geçirip boljak gymmatly mazmun ideýalaryny hödürleýär.

Web sahypasyndaky mazmuny derňäň

Bir marka mazmuny birnäçe platformada paýlaşsa-da, web sahypasynda görkezilen mazmunyň alyjynyň syýahatynyň dürli tapgyrlaryna laýyk gelmegini üpjün edýäris, potensial müşderilere hiç hili boşluk goýmaýarys. URLhli URL-ler üçin web sahypaňyza göz aýlaýarys we müşderileriň ähli basgançaklarda zerurlyklaryny nädip kanagatlandyrýandyklaryny kesgitleýäris.

Şeýle hem, web sahypasynyň ýa-da URL-iň häzirki wagtda tertipleşdirilýän açar sözlerini görmek üçin gurallary ulanyp, web sahypasyny seljerip bileris. Şeýle hem, web sahypasynyň tertipleşdirilip bilinjek, ýöne ýok beýleki açar sözlerini tapýarys. bu pursatdan peýdalanyp, mazmun mazmuny üçin her URL-de ýerleşdirilen açar sözleri ulaltmak üçin ulanýarys.

Bäsdeşleriňiziň mazmunyny derňäň

Garşydaşyňyzy ýeňmegiň bir ýolunyň garşydaşyňyzy tanamagynyň mümkindigine göz ýetirdik. Bäsleşigiň näme edýändigine düşünmek bilen, ony mazmunyňyz bilen deňeşdirip bileris we onuň nähili ölçelýändigini görüp bileris. Şeýle deňeşdirmeler, adatça, dolduryp biljek boşluklarymyzy paş edýär. Bäsdeşiňiziň mazmuny siziňki bilen meňzeş bolsa, myhmanlary bir basgançakdan beýlekisine nädip alyp barýandyklaryny we has gowy netijeleri gazanmak üçin has gowy serişdeleri ösdürýändigini öwrenýäris.

Netije

Companyaly şereketiň bolmagy Semalt burçuňyzda hakykatdanam köp kärhanalar üçin ýeňillik bar. Munuň sebäbi, şular ýaly meseleleri öz üstümize alýarys, kärhanalar we telekeçiler bolsa öz işini ösdürmegiň beýleki taraplaryna ünsi jemleýärler. Kompaniýa hökmünde ähli SEO kynçylyklaryňyzy kabul edýäris we SEO meseleleriňize görünýän we uzak möhletli çözgütler hödürleýäris.

SEO optimizasiýasyndan başlap, web dolandyryşyna çenli hyzmatlar bilen iň gowy web sahypasyny alarsyňyz. Mazmuny we tehniki SEO üçin tejribeli hünärmenleriň ösen toparlary.

send email